Если вы хотите читать книги, которые возвеличивают тасаввуф, читайте эти книги:

books.jpg
 
Наставление девятое
 
Если вы хотите читать книги, которые возвеличивают тасаввуф, читайте эти книги:
 
1.     Ас-Салафият, Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
2.     Хаза Валиди, Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
3.     Итхафу Ссадатиль Мутаккин (14 томов), Мухаммад Муртаза Хусейн Зубайди
4.     Ихья ‘Улюм ад-Дин, имам аль-Газали
5.     Кутуль-Кулюб, Абу Талиб Макки
6.     ‘Аварифуль-Ма’ариф, имам Сахраварди
7.     Лавакихуль-Анвар, имам Ша’рани
8.     Ат-Табакатуль-Кубра, имам Ша’рани
9.     Минануль-Кубра, имам Ша’рани
10.   Аль-Явакит валь-Джавахир, имам Ша’рани
11.   Танвируль-Кулюб, Мухаммад Амин аль-Курди
12.   Бустануль-Арифин, имам ан-Навави
13.   Аль-Макасид, имам ан-Навави
14.   Аль-Мукаддима, ибн Халдун
15.   Исламун биля Мазахиб, доктор Мустафа Шак’ат
16.   Ибриз аз-Захаб, Ахмад ибн Мубарак
17.   Талхис аль-Ма’ариф, Хасан Хильми
18.   Аль-Бурудж аль-Мушаййада, Хасан Хильми
19.   Танбиху Ссаликин, Хасан Хильми
20.   Хуласатуль-Адаб, Хасан Хильми
21.   Хакаику ан ат-Тасаввуф, Абдуль-Кадир Иса
22.   Ас-Сифруль Асна, Хасан Хильми
23.   Сираджу Сса’адат, Хасан Хильми
24.   Ад-Дурратуль-Байза’, Хасан Хильми
25.   Адабуль-Марзият, Джамалуддин Гумуки
26.   Аль-Фарадуль Вахбият, Мухаммад Я’суби
27.   Асаруль Ярагият, Мухаммад Яраги
28.   Аль-Машрабуль Накшубандият, Абдур-Рахман-хаджи Сугури
29.   Тухфатуль Ахбаб, Усман Цахури
30.   Мактубату Сайфуллах, Сайфуллах-Кади
31.   Караматуль Авлия’, Абуль-Хасан Мухаммад Алхалал1
32.   Бустан Аваристан, Сиражуддин Ободи
33.   Аль-Мизануль ‘Адиль, Абдуль Кадир Иса Даййаб
34.   Хадиятуль Азкия, Зайнуддин Малайбари
35.   Фатхуль-Мубин, Ибн Хаджар Хайтами
36.   Аль-Фатавиль-Хадисия, Ибн Хаджар Хайтами
37.   Аль-Фатавиль-Чухият, Мухаммад Али Чухи
38.   Аль-Хикам , Ибн Атаиллягь Искандари
39.   Латаифуль-Минан, Ибн Атаиллягь Искандари
40.   Шархуль-Мафруз, Мухаммад Тахир аль-Карахи
41.   Шарх ва Тахлиль лиль-Хикам, Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
42.   Фикху Ссира, Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
43.   Аль-Маснави, Джалалуддин Руми
44.   Шахсиятун Иставкафатни, Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути
45.   Расаилю Нур, Бадиуззаман Саид Нурси
46.   Аль-Кавакибу Ддурияту (5 томов), имам Манави
47.   Мадариджу Ссаликин, ибн Каййим Джавзи
48.   Ми’раджу Ташшавук, Ахмад бину Мухаммад
49.   Аль-Люма’, Абу Наср бин Али Сирадж Туси2
50.   Мифтахуль-Фалях, , Ибн Атаиллягь Искандари3
51.   Ат-Танвир фи Искати Тадбир, , Ибн Атаиллягь Искандари
52.   Истиляхату Ссуфият, Абдур-Раззак Кашани
53.   Ат-Та’рифат, Сайид Мухаммад Джурджани
54.   Ас-Суфия валь-Фукахаху филь-Яман, шейх аль-Хабаши
55.   Ар-Ри’аят, Харис аль-Мухасибиб
56.   Ар-Рисалят, Абуль-Касим Кушайри
57.   Аль-Мавсу’ату ас-Суфият, доктор Абуль-Мун’им Хафани
58.   Хульятуль Авлия’, Хафиз Абу Ну’айм4
59.   Тафсир Рухуль-Баян (10 томов), Исма’иль Хакки
60.   Тафсир Сави (6 томов), Ахмад Сави
61.   Аль-Мафахим Яджбу ан Тусахах, саййид Мухаммад Аляви Мулики
62.   Бушуру Хадияти фи Мазхаби Ссуфият, Ахмад ибн Мухаммад Хайат
63.    Сиражуль-Кулуб, Усман Сиражуддин Ираки
64.    Ат-Та’аруф ли Мазхаби ахли-Тасаввуф, Мухаммад Калазаби5
65.    Баяну лин-Назири, Ученые аль-Азхара
66.    Ас-Суфият ват–Тасаввуф, Мухаммад Карим Раджих
67.    Аль-Харакат Суфияту филь-Ислам, Мухаммад Али Абу Раййн
68.    Ат-Тасаввуф Исламиййю, Ахмад Тавфик ‘Айад
69.    Каваиду Тасаввуф, Саййид Ахмад Заррук
70.    Ат-Тахзир миналь-Ихтирар, Абдуль-Хайи Амрави
71.    Ат-Тасаввуф филь-Ислам, Мухаммад-Сиддки Арджун
72.    Хакаику Тасаввуф, Мухаммад Амин Фарук
73.   Аль-Кавакибу Ззахирату, Абуль-Фаз Абдуль-Кадир ибн Мугайзат
74.   Аль-И’тисам, имам Шатыби
75.   Аль-Хадикату Ннадият, Ахмад ибн Сулайнам Арвади
76.   Тариху Тарикати Шшазалия, Мустафа Басыр Магриби
77.   Аль-Мадрасату Шшазалия, доктор Абдуль-Халим Махмуд
78.   Та’йидуль Хакикатиль-Ильмият, Джалалуддин Суюти
79.    Ат-Тасаввуф Маншауху, доктор Ахмад Асахрамани
80.    Дураруль-Гаввас, имам Ша’рани6
81.    Шархуль Калимати Ссуфия, Махмуд аль-Гураб
82.   Ма хува Тасаввуф, Атай Амн Аляуддин
83.   Му’джаму Мусталахати Ссуфияти, Абдуль-Мун’им Хафани
84.   Хикаяту Ссуфия, Мухаммад Абдуль-Юсри Абидин
85.   Аль-Адабуль-Марзия, имам Мухаммад Ахмад Бузайди
86.   Аль-Футухатуль Иляхият, Ахмад бину Мухаммад ‘Ажибат
87.   А’ляму Ттасаввуф, Мухаммад Наджи
88.   Тариху Туруки Суфия, Юнус Ибрахим Самирай
89.   Ас-Суфият ва Ахалякихим, профессор Хасан Камиль Мальтави
90.   Тариху Мутасаввифати Багдад, Джамиль Ибрахим Хабиб
91.   Табакату Шшазалия Кубра, Хасан бину Мухаммад Фаси
92.   Аль-Сильсиляту Ззахабия, Мухаммад ‘Ид Абдуллах Хасани
93.   Иказуль Химам, Абуль-Аббас Абдуль-Аджиба
94.   Табакатуль-Хаваджакан, шейх Шу’айб аль-Багини
95.   Равзу Рраяхи, Афидуди Ас’ад Яфи’и
96.   Аль-Мактубат, Имам Раббани Ахмад Сирхинди
97.   Шарзу Хикам, Абдуль Маджид Шурнуби
98.   Ар-Рашахат, Али Хусейн Харави
99.   Силькуль-‘Айн, Абдуль-Кадир Сафади
100.  Аль-мавсу’атуль Юсуфият, Юсуф Хаттар Мухаммад
101.  Такрибуль-Усуль, Ахмад Зайни Дахлян
102.   Аль-Бутуляту валь-Финдау инда Суфият
103.   Аль-Мункиз мина Ззаляля, имам аль-Газали
104.   И’тикадатуль Фираки, Фахруддин ар-Рази
105.   Тираккуль-Мухиббин, имам Васити
106.   Тазкиратуль-Авлия, Фарид Аттар
107.   Табакату Ссуфия, имам Сулами
108.   Тазхибуль Асмаи ва Ссифат, Имам Навави
109.   Сияр аль-А’лям Нубаля, Хафиз Захаби
110.   Сафвату Тасаввуф, Хафиз Макдиси
111.   Нашруль Махасин, имам Ас’ад Яфи’и
112.   Нафахатуль-Унси, Абдур-Рахман Джами
113.   Хашияту Дураруль Мухтар, Ибн Абидин
114.  Му’иду Ни’ами ва Мубиду Никами, Таджуддин ас-Субки
115.   Мадхалюн иля-Тасаввуф, Абдуль-Вафа Тафтазани
116.   Ас-Суфияту филь-Хинди, Абуль-Хасан Надави
117.   Байна Тасаввуфи валь-Хайяти, устаз Абдул Бари Надави
118.   Аль-Ахляк ‘инда Суфияти, Ахмад Ширбас
119.   Мин Захариль аль-Абдуль-Латиф Фарфар
120.   Асбабу Халаки Уммати, Абдуллах Талиди
121.   Аль-Фальсафату Кур’анияту, Аббас Махмуд Акад
122.   Мабадиуль-Ислам, Абу А’ля Мавдуди
123.   Аль-Фарку Байналь-Фирак, Абдуль-Кадир Багдади
124.   Джами’у Караматиль Авлия, Юсуф бин Исма’ил Набхани
125.   Джами’уль Усулиль -Авлия, Ахмад Зияуддин Камашханави
126.   Аль-Барикат, имам Хадими
127.   Нахджату Ссаликина, Сулайман Зухди
128.   Аль-Бахджату Ссания, Мухаммад Хани
129.   Аль-Васая, Са’ид Али ибн Вафа
130.  Аль-Интисар ли-Тарики Ссуфия, Хафиз Мухаммад Сиддик Амрави
131.   Кашфу Ззунун, Хаджи Халифат
132.   Аль-Хадиятуль-Алямияту, Аляуддин Абидин
133.   Ан-Нусрату Набавияту, Мустафа Исмаиль Мадани
134.   Шарх Джавхарати Ттавхид, имам Ибрахим Байджури
135.   Бахджату Ннуфус, ибн Аби-Хамзат Андалуси
136.   Аль-Муршидуль Му’ин, Абдуль Вахид ибн Ашур
137.  Аль-Мавакиф, Амир Абдуль-Кадир Джазаири
138.  Футухуль-Гайб, Абдуль-Кадир Джиляни
139.  Та’ликат ‘аля Рисалятиль-Кушайрия, шейх Закария аль-Ансари
140.  Ат-Тарикатуль-Мухаммадия, имам Биркави
141.  Маджму’атуль-Фатави, Ахмад ибн Таймия
142.   Нуру Тахкик, шейх Ахмад Сакар
143.   Маджму’ату Ррасаиль, Ибн Абидин
144.   Хазируль-Алямиль-Ислами, Шакиб Арслан
145.   Ас-Сакафатуль-Исламияту, Мухаммад Рагиб Табах
146.   Бустануль-Арифин, Абу Ляйс Самарканди7
147.   Хамратуль-Хани, Абдуль-Гани Наблуси
148.   Аль-Бурхануль Муаййад, Сайид Рифаи
149.   Аль-Инсануль Камиль, Аджилийн
150.  Каванину Хукмиль Ишрак Ликафати Ссуфия, Абуль Мавахиб Шазили
151.   Шархуль Шатаранджиль Арифин, Мухаммад Хашим
152.   Машарику Анвариль Кулюб, Абдур-Рахман Ансари
153.   Ар-Ризат ва Адабу Ннафси, Хаким Тирмизи
154.   Хуласат Тасанниф фи Тасаввуф, имам Газали
155.   Таджрижу Шархиль Аджрумия, ибн Аджиб
156.    Аль-Хадикату Ннадия, Абдуль-Гани Наблуси
157.     Равзату Нназир, Ахмад Ватари
158.     Ламахат ан ат-Тасавву, Мургини
159.    Шахсияту Ссуфият, Таха Абдуль-Баки Сарур
160.    Ат-Тарику иляЛлагь, Абу Саид Харруз
161.   Мадариджу Ссулюк, Абу Бакр Манани Шазили
162.    Иршаду Ррагибин, Хасан бин Абдуль-Азиз
163.    Аль-Анваруль-Кудсия, Мухаммад Зарир Мадани
164.    Авраду Ссадати Шазилия, Лидиркави
165.    Ад-Дурратуль-Багият, Уззат бин Тунис Мустагами.
 
Книг, в которых говорится, что тасаввуф – это исламский путь, и которых нет в этом списке – еще больше, чем приведено здесь.
 
Те, кто отбросил все эти слова и книги истинных ученых и имамов и говорит, что суфизм не есть исламский путь – они те, кто оставил путь Мусульман.
 
О таких сказано в Коране (смысл):
 
«Тот, кто отступит от учения посланника, после того как открылся перед ним прямой путь и руководство к благочестию и Истине Аллаха, и последует путём неблагочестивых, ведомый врагами, станет одним из неверных, так как он их сам выбрал опекунами и поручителями. Аллах - слава Ему Всевышнему! - введёт его в огонь ада в Судный день!»8.
 
Дорогие Мусульмане, из-за лжи нововеденцев не оставляйте чтение книг суфиев. Каждый раз, когда кто-то читает книги тасаввуфа, его любовь к Аллаху и Его Посланнику возрастает, а себя он видит приниженным. А когда читаешь книги этих заблудших, сердце черствеет, рождаются сомнения в Мусульманах и усиливается враждебности к ним.
  • 1.Ум. В 439 году Хиджры.
  • 2.Ум в 378 году по Хиджре.
  • 3.Ум. 709 году Хиджры.
  • 4.Ум. в 430 году Хиджры.
  • 5.Ум. в 380 году Хиджры.
  • 6.Ум. в 973 году Хиджры.
  • 7.Ум. в 373 году Хиджры.
  • 8.Сура «Ан-Ниса», аят 115.

http://darulfikr.ru/story/tasawwuf/the_truth_of_tasawwuf/nasiha_2